top of page

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Cookieverklaring zijn van toepassing zodra u onze diensten afneemt en onze website gebruikt.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
LEAN Mind, gedeponeerd handelsnaam van S.T. Odijk-Carree, gecertificeerd in Hypnotherapie en NLP,
handelend als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut en coach.
De Klant: de persoon aan wie door de hypnotherapeut/coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut/coach wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

LEAN Mind geeft advies aan de klant op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

LEAN Mind kan de klant zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt LEAN Mind na toestemming van de klant de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de klant worden zonder toestemming van de klant zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verzamelde Persoonsgegevens

Privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om gegevens van de klant te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan de klant te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van de klant nodig. LEAN Mind verwerkt deze persoonsgegevens omdat gebruikgemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze door de klant aan ons worden verstrekt. Dat geldt ook voor audio- en video opnamen van sessies.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten,

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits de klant daarvoor is aangemeld,

 • De afhandeling van de bestelling(en) en het informeren over het verloop daarvan,

 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen de klant en LEAN Mind te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht,

 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren,

 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen.


Indien de klant dit wenst kunnen alle relevante gegevens die LEAN Mind noteert en opslaat in het klant dossier-programma en het afsprakensysteem dat gebruikt wordt door LEAN Mind worden opgevraagd en daar inzicht in worden verkregen. Informatie hierover kan de klant tijdens het bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heeft de klant in de dossiers van anderen geen toegang.

De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor de therapeut als zorgaanbieder. De software waar LEAN Mind mee werkt voldoen aan de wettelijk privacy eisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Audio en of video opnamen zijn voor de kwaliteit van de sessies en kunnen ter ondersteuning van vervolgsessies worden gebruikt door de therapeut.

Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij LEAN Mind hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 48 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan LEAN Mind geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is LEAN Mind gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 48 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling

Voor aanvang van het traject deelt LEAN Mind de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. LEAN Mind is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. LEAN Mind beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel Eigendom

LEAN Mind behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, therapeutische geluidsopnames, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van LEAN Mind noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door LEAN Mind verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

Betaling aan LEAN Mind dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De klant ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De klant dient daarbij de op de factuur vermelde betalingstermijn in acht te nemen. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is LEAN Mind gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is LEAN Mind gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid

LEAN Mind heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien, door omstandigheden welke buiten onze invloedssfeer liggen of waarvan wij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte waren of konden zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd zijn, onze verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door
LEAN Mind verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van
LEAN Mind. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen LEAN Mind verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is LEAN Mind nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van LEAN Mind om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van LEAN Mind te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. LEAN Mind is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van LEAN Mind heeft de klant kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is de klant er van op de hoogte:
dat wij van LEAN Mind geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener zijn en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners en tevens:

 • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines

 • dat de sessies van LEAN Mind geen vervanging zijn van de behandelingen van een arts en/of specialist

 • dat de klant geïnformeerd is dat de sessies van LEAN Mind nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van de klant

 • dat de klant heeft begrepen dat de diensten van LEAN Mind door de klant op vrijwillige basis worden aanvaard, zonder garanties

 • de klant duidelijk door LEAN Mind is geïnformeerd dat de klant niet stopt met haar medische behandeling (en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten

 • dat de klant begrijpt dat coaching en hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ

 • dat de klant haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en de klant begrijpt dat LEAN Mind geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen

Artikel 11: Privacy en cookiebeleid website

Passief verstrekte informatie
Wanneer u een internetsite bezoekt, zijn bepaalde gegevens van u, zichtbaar voor beheerders van deze website. Dit geldt ook voor LEAN Mind. Voorbeelden van deze gegevens zijn: het IP-nummer van uw computer, het type besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de ‘weg’ die u aflegt binnen de website. Deze gegevens identificeren dus de ‘machine’ en niet de persoon, en worden uitsluitend gebruikt om te zien welke pagina’s populair zijn en om de kwaliteit en de toegankelijkheid van leanmind.nl te verbeteren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer u leanmind.nl bezoekt, zullen zowel LEAN Mind als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen ervoor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze ervoor, dat u niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies die LEAN Mind gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en/of welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere (social media) partijen, zoals Facebook, kunt u de producten van LEAN Mind ‘liken’. De cookies die LEAN Mind inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt.

Google Diensten
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en de “ads”-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om gerichte advertenties te plaatsen op Google-producten die u gebruikt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. U kunt u ook afmelden voor het gebruik van Google-cookies door Instellingen voor advertenties van Google te bezoeken. U kunt zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan of het gebruik van apparaat-ID's kunnen wijzigen in instellingen van hun apparaat.

Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van leanmind.nl gebruik maken.

Wijzigingen en vragen
LEAN Mind behoudt zich het recht voor, ons privacy- en cookie-beleid van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u aan om deze reden hier van tijd tot tijd terug te komen. Heeft u vragen over ons privacy- en cookie-statement? Neemt u dan contact met ons op.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van LEAN Mind is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Contactgegevens:
K
VK nummer 71963464
Prinses Marijkelaan 7
3972AJ DRIEBERGEN-RIJSENBURG
E-mail: ikhebeen@leanmind.nl
Telefoon: 06 126 124 01

bottom of page